Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Xolution s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 20, 040 01 Košice
IČO: 36 205 338
Tel.:
E-mail: xolution@xolution.sk

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:
e-mailem: jan.bulik@xolution.sk
Písemně na adrese: Štefánikova 20, 040 01 Košice

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, kteří garantují vhodné záruky, náležité zajištění ochrany osobních údajů a při zpracování dodržují veškeré platné právní předpisy.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.

linkedin