Prevádzkovateľ je zodpovedným subjektom za spracúvanie osobných údajov. Ochranu Vašich práv na súkromie a súkromných osobných údajov berie veľmi vážne. Zhromažďuje, spracúva a využíva Vaše osobné údaje v súlade s obsahom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ako aj s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by Vás Prevádzkovateľ rád informoval o tom v akej miere ich zhromažďuje, spracúva, chráni a využíva.

Kto je Prevádzkovateľ

Xolution s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 20, 040 01 Košice
IČO: 36 205 338
E-mail: jan.bulik@xolution.sk
Zodpovedná osoba: Ján Bulík

Spracúvanie osobných informácií

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ ukladá na chránených serveroch v rámci Európskej únie. Tieto sú technickými a organizačnými opatreniami chránené voči strate, ako aj voči prístupu, zmene alebo rozširovaniu Vašich údajov neoprávnenými osobami. Prístup k Vašim údajom je možný len pre niekoľko poučených a proti podpisu poverených Oprávnených osôb. Napriek pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana voči všetkým ohrozeniam.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi, napr. :

Kategórie spracovateľských operácií

Prevádzkovateľ podľa svojich potrieb vykonáva s Vašimi osobnými údajmi tieto spracovateľské operácie:

Všetky z nich sú potrebné pre naplnenie zákonných požiadaviek a interných potrieb Prevádzkovateľa v rámci svojho podnikania.

Oprávnené osoby

Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov, môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Každý takýto zamestnanec je poučený a poverený.

Kategórie osobných údajov

Kategórie prijímateľov

Kategória príjemcov
(názov inštitúcie, spoločnosti, živnostníka)
Kontaktné údaje
(ID alebo adresa)
Zodpovedný zástupca
(meno, priezvisko)
Účel
D.S.Group s.r.o.Katarína SabolováBOZP inštruktor
D.S.Group s.r.o.Katarína SabolováPO inštruktor
Webhouse.skWeb hosting
Proekon s.r.o.Albertina 2, 040 01 KošiceMarta KollárováVedenie účtovníctva a HR
ŽivnostníkTvorba firemnej web stránky
Microsoft Office 365Email

Kategórie Dotknutých osôb

Účely spracovania osobných údajovPrávny základ
Získavanie osobných údajov kandidátov/záujemcov o konkrétnu pracovnú pozíciuPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Uschovanie OÚ neúspešného kandidáta na neskoršie prípadné použitieSúhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom (odvody, mzdová agenda, výplatné pásky, spracovanie účtovných dokladov, dane, prihlasovanie do poisťovní, evidencia odpracovaných hodí, PN, vstup do areálu, prístupové údaje do IS, poskytovanie OÚ zamestnancov pri kontrole legálneho zamestnávania, školenie BOZP, PO a GDPR, Zaistenie stravovania pre zamestnancov, pracovný spis, Cestovné príkazy, Evidencia výdaja pracovných pomôcok, evidencia pracovných úrazov a testovanie požitia alkoholu)čl. 6 ods. 1 písm. b), c), f) a čl. 13 nariadenia GDPR, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, povinné vstupné a pravidelné školenia: zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vytvorenie protokolu o pracovnom úraze, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zaistenie (preventívnych) zdravotných prehliadok, prihlásenie do Sociálnej poisťovne podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve , zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. č. 286/1992 Zb., Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v platnom znení, Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Právne poradenstvo a zastupovaniečl. 6 ods. 1 písm. b), f), čl. 13 nariadenia GDPR,
Účasť na exekučnom konaníPlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Objasňovanie trestnej činnostiPlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, čl. 13 nariadenia GDPR, Zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení, zákon o nahlasovaní protispoločenskej činnosti
Vymazanie osobných údajov/plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zákonaPlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, čl. 5 ods. 1 písm. e) , čl. 17 Nariadenia, § 10, § 23 zákona o OOÚ
Archivovanie osobných údajovPlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
Evidencia žiadosti Dotknutých osôb k prístupu k informáciámZákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zápisnica k uplatneniu práva Dotknutej osobyPlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b
Prijímanie objednávokPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Reklamačné konaniePlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b
Uzatváranie obchodných zmlúvPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Uverejnenie fotografie zamestnanca na web stránke PrevádzkovateľaSúhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a
Vedenie zoznamu dodávateľovOprávnený záujem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Získavanie a vedenie zoznamu OÚ zákazníkov Oprávnený záujem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Poštové služby (firemná pošta)Oprávnený záujem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Rezervácia hotelového ubytovania na služ. cesteOprávnený záujem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Rezervácia dopravy (letenky, auto požičovňa)Oprávnený záujem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Dobrovoľné a zákonné školenia na SlovenskuOprávnený záujem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f, plnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b
Dobrovoľné školenia v zahraničíOprávnený záujem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Konzultácie a služby v oblasti ITPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Web hosting, email, administráciaPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Cloudové úložiskoPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Spracovanie cookies na web stránkePlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 452/2021 Z.z - zákon o Elektronickej komunikácii
Externé vedenie HR administratívy, externý nábor zamestnancov, ADZPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Marketingové službyPredzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods.1 písm. b), § 13, ods. 1, písm. b
Poverenie Oprávnenej osobyPlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b
Newsletter (dotknuté osoby s právnym vzťahom) - existujúci zákazníkOprávnený záujem - čl. 6 ods.1 písm. f), § 13, ods. 1, písm. f
Newsletter (dotknuté osoby bez právneho vzťahu) - potencionálny zákazníkSúhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a
Sociálne siete FB, Instagram a LISúhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a
Pracovná zdravotná službaPlnenie zákonnej povinnosti/osobitný predpis - čl. 6 ods.1 písm. c), § 13, ods. 1, písm. b, zákon č. 576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákon č. 581/2004 Z.z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ je oprávnený na to, aby v rámci právnych predpisov o ochrane osobných údajov čiastočne alebo úplne poveril spracúvaním vašich osobných údajov externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia pre Prevádzkovateľa ako Sprostredkovatelia podľa čl. 4 odseku 8 Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR.
Externí poskytovatelia služieb nám pomáhajú napr. pri technickom prevádzkovaní a podpore webových stránok a aplikácii, manažmente údajov, príprave a poskytovaní služieb, marketingu a analýze webových stránok a aplikácií. Prevádzkovateľ však ostáva zodpovedný za ochranu odovzdaných údajov aj naďalej. Poskytovatelia služieb poverení Prevádzkovateľom pritom spracovávajú vaše údaje výlučne podľa našich pokynov. Je to zabezpečené prísnymi zmluvnými úpravami, technickými a organizačnými opatreniami a našimi doplňujúcimi kontrolami. Našimi sprostredkovateľmi sú:

Tretie strany

K prenosu vašich údajov tretím stranám (väčšinou štátny sektor) dochádza vtedy, keď sme k tomu zákonom viazaní, keď je poskytnutie údajov potrebné na vykonanie našich zákonných a zmluvných povinností, alebo ak ste predtým výslovne súhlasili s poskytovaním svojich údajov.

Prenos do zahraničia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje rešpektovať nariadenie GDPR, ktorá umožňuje prevody nielen do tretích krajín, ale aj na územie alebo na špecifikovaný sektor v tretej krajine alebo do medzinárodnej organizácie za predpokladu, že im bolo udelené rozhodnutie o primeranosti (zoznam).
V prípade, že neexistuje rozhodnutie o primeranosti, tak prevádzkovateľ (alebo sprostredkovateľ) používa min. jedno z bezpečnostných opatrení, ktoré zahŕňajú napr.:

Monitoring (CCTV)

Prevádzkovateľ túto možnosť využil a svoje prevádzky monitoruje kamerovým systémom za legálnym účelom a právnom základe v zmysle nariadenia GDPR a interných smerníc. Vykonaný test proporcionality vyhodnotil riziká a intenzitu narušenia práv a slobôd dotknutej osoby ako zanedbateľné.

Web stránka

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na svojich internetových stránkach na báze vášho súhlasu (použitie všetkých nie technicky nevyhnutných súborov cookies; rozšírenia opt-out − pozri dole; komunikácia prostredníctvom formulára alebo e-mailového newslettera), ako aj na účely plnenia svojich zákonných povinností a na zaručenie bezpečného nákupu (internetový obchod) v oprávnenom záujme.

Pri používaní našich internetových stránok na čisto informatívne účely, t. j. keď sa nezaregistrujete, ani iným spôsobom neposkytujete informácie, zbierame iba osobné údaje, ktoré odosiela váš prehliadač. Pri návšteve našej internetovej stránky zbierame ďalej uvádzané údaje, ktoré sú pre nás technicky dôležité, aby sme vám internetovú stránku zobrazili a zaručili jej stabilitu a bezpečnosť: IP adresu a IP sídlo, dátum a čas žiadosti, odchýlku časovej zóny od greenwichského stredného času (GMT), obsah požiadavky (konkrétnu stránku), stav prístupu/stavový kód HTTP, každý objem prenesených dát, internetovú stránku, z ktorej požiadavka prišla, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača, počet, trvanie a dobu spustení, vyhľadávače a kľúčové slová, ktoré ste použili, typ prehliadača, veľkosť obrazovky a operačný systém. Viac o používaní súborov cookies nájdete dole, v časti „Používanie súborov cookies“.

Odkazy na iné web stránky

Na našich internetových stránkach tiež umiestňujeme odkazy na iné internetové stránky; je to len na informačné účely. Tieto internetové stránky nekontrolujeme a preto sa na ne nevzťahujú ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že spustíte nejaký odkaz, môže o vás prevádzkovateľ tejto internetovej stránky zozbierať údaje, a tieto spracuje v súlade so svojím vyhlásením o ochrane údajov, ktoré sa môže líšiť od našej verzie.
Osobné údaje, k prenosu ktorých dochádza z vášho prehliadača len pri informatívnom používaní našej internetovej stránky a ktoré Prevádzkovateľ zbiera („protokolové súbory“), sa spravidla uchovávajú na obdobie 3 mesiacov. Na dlhšie obdobie sa ukladajú protokolové súbory v našich systémoch len na účely prešetrovania nezrovnalostí alebo v prípade ohrozenia bezpečnosti.
Prevádzkovateľ vo všeobecnosti ukladá vaše osobné údaje len dovtedy, kým je to nevyhnutné na plnenie účelu, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ ukladá vaše údaje v každom prípade na obdobie trvania nášho zmluvného vzťahu. Na dlhšie obdobie ukladá Prevádzkovateľ vaše osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností úschovy (napr. dodržanie 7-ročnej archivačnej lehoty podľa platných ustanovení daňových zákonov a obchodného práva). Ak je to potrebné, Prevádzkovateľ môže uchovávať vaše údaje aj dovtedy, kým nebudú premlčané potenciálne právne nároky voči Prevádzkovateľovi; pri niektorých nárokoch môže byť premlčacia lehota až 30 rokov.
Ak už neexistujú oprávnené dôvody na ďalšiu úschovu osobných údajov, tieto údaje sa vymažú alebo anonymizujú.

Internetový obchod

Na zodpovedanie vašich otázok, realizáciu vašich objednávok a zákaziek v internetovom obchode spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, e-mailovú adresu, heslo, dátum narodenia, názov firmy, kontaktnú osobu, číslo zápisu, IČ DPH, telefónne číslo, číslo faxu, dodaciu adresu a fakturačnú adresu, údaje o platobnej karte, číslo účtu. Viac o používaní súborov cookies v internetovom obchode nájdete dole, v časti „Používanie súborov cookies“.

Newsletter

Prostredníctvom newslettera informuje Prevádzkovateľ o aktuálnych témach, novom vývoji a ponukách. Ak chce používateľ odoberať newsletter ponúkaný na internetovej stránke, potrebuje e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré mu umožnia overiť, či je používateľ zároveň vlastníkom zadanej e-mailovej adresy, resp. či vlastník e-mailovej adresy súhlasí aj s odoberaním newslettera. Na prihlásenie sa k odberu newslettera potrebuje platnú e-mailovú adresu. Pri registrácii sa uloží IP adresa a dátum prihlásenia k odberu. Tento postup zvyšuje bezpečnosť v prípade, že e-mailovú adresu zneužije tretia strana a prihlási sa k odberu newslettera bez vedomia oprávneného používateľa. Prevádzkovateľ používa tieto údaje výlučne na odosielanie požadovaných informácií. Na prihlásenie k odberu newslettera v internetovom obchode je potrebná tak e-mailová adresa, ako aj meno, priezvisko. Po registrácii dostane používateľ e-mail, aby kliknutím na odkaz potvrdil prihlásenie („double opt-in“). Objednaním newslettera súhlasíte s tým, že všetky uvedené údaje sa spracujú. Súhlas s ukladaním údajov, e-mailovej adresy, ako aj jej používaním pre účely newslettera, môžete kedykoľvek zrušiť. Zrušíte ho kliknutím na odkaz v newsletteri alebo zaslaním správy Prevádzkovateľovi.
Ak ste však klientom Prevádzkovateľa a máte medzi sebou z minulosti zmluvný vzťah, tak Prevádzkovateľ Váš súhlas mať nemusí, pretože Vaše osobné údaje spracováva na právnom základe Oprávneného záujmu. Aj v tomto prípade však ukladanie Vašich údajov, e-mailovej adresy, ako aj jej používaním pre účely newslettera, môžete kedykoľvek zrušiť.

Kontaktný formulár

Údaje, ktoré ste vo formulári uviedli na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok, si Prevádzkovateľ ukladá. Pred odoslaním formulára musíte aktívnym konaním vyjadriť súhlas s elektronickým zhromažďovaním a spracovaním svojich údajov.

Používanie súborov cookies a aplikácií tretími poskytovateľmi

Pri používaní internetovej stránky sa navyše v prístupovom zariadení návštevníka uložia súbory „cookies“. Cookies sú malé údaje, ktoré umožňujú ukladanie informácií týkajúcich sa zariadenia do prístupového zariadenia (PC, smartfón a iné). Na jednej strane slúžia k ústretovej použiteľnosti internetových stránok a tým aj používateľovi (napr. ukladanie prihlasovacích údajov), a na druhej strane na zhromažďovanie štatistických údajov pri používaní internetovej stránky a ich analýzu na účely zlepšovania ponuky. Používateľ môže ovplyvniť používanie súborov cookies. Vo väčšine prehliadačov existuje možnosť obmedziť ukladanie súborov cookies, alebo mu úplne zabrániť. Upozorňujeme však na to, že bez súborov cookies sa môže obmedziť používanie a najmä komfortnosť používania.
Pri používaní internetového obchodu sa v počítači návštevníka ukladajú aj súbory cookies, aby bolo možné sledovať pohyby v internetovom obchode, používať nákupný košík a povoliť rozpoznávanie návštevníkov pri opakovanej návšteve na našej internetovej stránke.
Naše internetové stránky používajú nasledovné typy súborov cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené v nasledujúcej časti:

Dočasné súbory cookies

Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria k nim najmä relačné súbory cookies. Tieto ukladajú takzvanú session ID, pomocou ktorej sa rôzne požiadavky vášho prehliadača môžu priradiť k spoločnej relácii. Vďaka tomu môžeme rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na naše internetové stránky. Tieto relačné súbory cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač. Aby ste v internetovom obchode mohli používať nákupný košík a pokladňu, musia sa povoliť aj relačné cookies. Ak zákazník vo všeobecnosti nechce alebo nemôže prevziať súbory cookies, existuje možnosť objednávať tovar aj prostredníctvom e-mailu, faxu alebo telefonicky.

Trvalé súbory cookies:

Trvalé súbory cookies sa vymažú automaticky po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Avšak aj vy sami môžete súbory cookies kedykoľvek vymazať vo vašich nastaveniach prehliadača. Prispievajú k ústretovej použiteľnosti (okrem iného k zobrazeniu obsahu primeraného pre danú lokalitu) a slúžia na analýzu internetových stránok (pozri „Google Analytics“). Navyše zabudované zásuvné moduly (pozri dole) využívajú súbory cookies na realizáciu svojich služieb.
Na internetových stránkach sa v zásade používajú nasledovné súbory cookies:

Automatizované profilovanie

Vaše osobné údaje nespracúvame s cieľom prijať rozhodnutia, ktoré spočívajú výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a vyvíjajú právne účinky voči vám (čl. 22 GDPR).

Profilovanie

Vaše osobné údaje nespracúvame s cieľom prijať rozhodnutia, ktoré spočívajú na profilovaní Vašej osobnosti.

Vaše práva

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

Právo na Oznamovaciu povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 a aj právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať (článok 21 GDPR)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým nariadenia, môžete sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Kontrolný úrad SR.

Obmedzenie práv Dotknutej osoby

Podľa ustanovení Nariadenia GDPR článku 17 ods. 3, ustanovuje aj dôvody, pre ktoré nemusí byť právo dotknutej osoby na zabudnutie vykonané. Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť obmedzenie práv (nevyhovenie žiadosti) dotknutej osobe, jej zástupcovi alebo blízkej osobe, ako aj úradu.

Ako si môžete uplatniť vaše práva

Jednotlivé práva môžete u Prevádzkovateľa uplatniť takým komunikačným kanálom, aký považujete pre seba za najvhodnejší. Rovnakým komunikačným kanálom Vám bude aj odpovedané, prípadne sa dohodnete v zápisnici na inom. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam sa poskytujú bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, je Prevádzkovateľ oprávnený si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 50€.

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do 1 mesiaca. Lehotu je oprávnený v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o 1 mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás bude informovať.

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Kontaktnú osobu.

V prípade vnútroštátneho prenosu osobných údajov sa s otázkami a so sťažnosťami môžete tiež kontaktovať:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
E-mail všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

V prípade cezhraničného prenosu osobných údajov sa s otázkami a so sťažnosťami môžete tiež kontaktovať orgán na ochranu osobných údajov v štáte, kde má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ svoju hlavnú prevádzkareň v EÚ.

linkedin